Algemene voorwaarden

 

Laatste update: Februar1 2021, Welkom bij ShopEast.nl & ShopEast Services . en zijn filialen (“we”, “ons” of “ShopEast”) bieden je websitefuncties en andere producten en diensten (“ShopEast-services”) onder de volgende voorwaarden (“Algemene voorwaarden”). Door ShopEast-services te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig. We bieden een groot aantal verschillende ShopEast-services en hierop kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Als je gebruikmaakt van een ShopEast-service (bijvoorbeeld Verkopen via ShopEast, de ShopEast Webstore, Fulfillment by ShopEast, Productadvertenties en Markt Web Services) moet je je ook houden aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op de desbetreffende ShopEast-service (“Servicevoorwaarden”). Als deze Algemene voorwaarden inconsistent zijn met de Servicevoorwaarden, gelden de Servicevoorwaarden.

 

PRIVACY

Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op je gebruik van ShopEast-services, om onze werkwijze goed te begrijpen.

 

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Als je gebruikmaakt van bepaalde ShopEast-services of ons e-mails stuurt, dan communiceer je elektronisch met ons. Je gaat ermee akkoord dat je elektronische communicatie ontvangt. We kunnen met je communiceren per e-mail, door kennisgevingen te plaatsen op onze websites, door middel van meldingen in onze mobiele applicaties of via andere elektronische media. Je gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we je elektronisch sturen, voldoen aan de wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden.

 

COPYRIGHT

Alle content in of beschikbaar via een ShopEast Service, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, gegevenscompilaties en software, is eigendom van ShopEast of zijn contentleveranciers en beschermd door copyrightwetgeving in Nederland en de Europese Union en door internationale copyrightwetgeving. De compilatie van alle content in of beschikbaar via een ShopEast Service is exclusief eigendom van ShopEast en beschermd door copyrightwetgeving in Nederland en de Europese Union en door internationale copyrightwetgeving. Alle software gebruikt in deze ShopEast Service is eigendom van ShopEast of zijn softwareleveranciers en beschermd door copyrightwetgeving in Nederland en de Europese Union en door internationale copyrightwetgeving.

 

HANDELSMERKEN

ShopEast, ShopEast Services, de logo’s van ShopEast en ShopEast Services en andere afbeeldingen, paginaheaders, knoppictogrammen, scripts en product- en dienstnamen in of beschikbaar via een ShopEast Service zijn handelsmerken of handelsimago’s van ShopEast in Nederland en andere landen. De logo’s en handelsimago’s van ShopEast mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van ShopEast zijn, op enige manier die kan leiden tot verwarring onder gebruikers, of op enige manier die ShopEast in diskrediet kan brengen. Alle andere handelsmerken die in ShopEast Services worden gebruikt en die geen eigendom zijn van ShopEast, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet aangesloten of verbonden kunnen zijn met ShopEast of door ShopEast kunnen worden gesponsord.

 

LICENTIE EN TOEGANG

Op voorwaarde van naleving van deze Algemene voorwaarden en betaling van eventuele kosten, biedt ShopEast Services je een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze ShopEast-service, maar niet om deze te downloaden (behalve voor het cachen van pagina’s) of om enig onderdeel ervan te wijzigen, behalve na nadrukkelijke schriftelijke toestemming van ShopEast. Deze licentie geldt niet voor herverkoop of commercieel gebruik van ShopEast-services of hun content; enig afgeleid gebruik van een ShopEast-service of zijn content; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van data. Deze ShopEast-service of onderdelen van deze ShopEast-service mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, herverkocht, bezocht of op een andere manier worden geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen kaders of kadertechnieken gebruiken rond handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of formulieren) van ShopEast zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Je mag geen metatags of andere ‘verborgen tekst’ gebruiken met de namen of handelsmerken van ShopEast zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Ongeautoriseerd gebruik beëindigt de toestemming of de licentie die door ShopEast Services is verleend. Je krijgt het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve recht om een hyperlink te maken naar de homepagina van ShopEast.nl zolang deze link ShopEast of zijn producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, schadelijke of anderszins beledigende manier weergeeft. Je mag geen logo of andere eigendomsafbeelding of handelsmerk van ShopEast gebruiken als onderdeel van de link zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

JE ACCOUNT

Als je een ShopEast-service gebruikt, is het je eigen verantwoordelijkheid om je account en wachtwoord vertrouwelijk te houden en de toegang tot je computer en eventuele andere apparaten te beperken. Je accepteert verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die via jouw account of wachtwoord plaatsvinden. ShopEast-services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je ShopEast-services alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd. ShopEast-services behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te sluiten of content te verwijderen of te wijzigen.

 

JE LICENTIE

Als je materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleen je ShopEast een niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepbaar en volledig te sublicentiëren recht om deze content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven over de hele wereld, in alle media, zolang je toestemming hebt om deze licentie te verlenen onder de van toepassing zijnde wetgeving. Je verleent ShopEast en zijn sublicentiehouders het recht om desgewenst de naam te gebruiken die je indient in combinatie met deze content. Je vertegenwoordigt en garandeert dat alle rechten op de content die je indient jouw eigendom zijn of door jou worden beheerd; dat de content juist is; dat gebruik van de content die je indient niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan personen of rechtspersonen; en dat je ShopEast vrijwaart van alle claims die voortkomen uit de content die je indient. ShopEast heeft het recht, maar niet de verplichting, om alle activiteiten en content te monitoren en te bewerken of verwijderen. ShopEast accepteert geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor content die door jou of door een derde partij is ingediend.

 

COPYRIGHT KLACHTEN

ShopEast respecteert het intellectueel eigendom van anderen. Als je denkt dat je werk is gekopieerd op een manier die je copyright schendt, volg dan onze Kennisgeving van en procedure voor claims van copyrightschending.

 

BESCHRIJVINGEN VAN DIENSTEN

ShopEast doet er alles aan om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. ShopEast biedt echter geen garantie dat beschrijvingen of diensten of andere content van deze ShopEast-service correct, volledig, betrouwbaar, recent of foutloos zijn. ShopEast biedt links naar andere sites waar ShopEast geen controle over heeft. ShopEast is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en geeft geen goedkeuring aan en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen.

 

DISCLAIMER VOOR GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SHOPEAST-SERVICES WORDEN DOOR SHOPEAST AANGEBODEN OP SHOPEAST BIEDT GEEN AANSPRAKEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR DE UITVOERING VAN DEZE SHOPEAST-SERVICE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN DIE BIJ DEZE SHOPEAST-SERVICE HOREN. JE GAAT ER NADRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT JE GEBRUIK VAN DEZE SHOPEAST-SERVICE VOLLEDIG VOOR JOUW EIGEN RISICO IS. SHOPEAST BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP ELK MOMENT EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN INFORMATIE VAN DEZE SHOPEAST-SERVICE TERUG TE TREKKEN OF TE VERWIJDEREN. VOOR ZOVER MOGELIJK OP BASIS VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING WIJST SHOPEAST ALLE GARANTIES, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. SHOPEAST-SERVICES GARANDEERT NIET DAT DEZE SHOPEAST-SERVICE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL OF ANDERE MELDINGEN DIE DOOR SHOPEAST ZIJN VERSTUURD, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. SHOPEAST IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SHOPEAST-SERVICE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN CONSEQUENTIËLE SCHADE. DE WETGEVING IN BEPAALDE JURISDICTIES STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DERGELIJKE WETGEVING OP JOU VAN TOEPASSING IS, IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE OF ALLE HIERVOOR GENOEMDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR JOU EN IS HET MOGELIJK DAT JE MEER RECHTEN HEBT.

 

VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING

Door gebruik te maken van ShopEast-services ga je ermee akkoord dat de wetgeving van het  Nederland, ongeacht conflicten in recht en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, van toepassing is op deze Algemene voorwaarden en op elk geschil, van welke aard dan ook, dat ontstaat tussen jou en ShopEast. Elk geschil dat op de een of andere manier betrekking heeft op je gebruik van de ShopEast-service of deze overeenkomst (a) kan worden berecht voor de rechtbank van het district van de stad Nederland in Nederland als je je niet voor deze ShopEast-service hebt aangemeld als bedrijf en (b) zal exclusief worden berecht onder de jurisdictie van de rechtbank van het district van de stad Nederland in Nederland als je je voor deze ShopEast-service hebt aangemeld als bedrijf.

 

BELEID VAN SHOPEAST-SERVICES; WIJZIGING EN SCHEIDBAARHEID

Lees elk beleid dat van toepassing is op de ShopEast-services die je gebruikt zoals gepubliceerd of op een andere manier beschikbaar gemaakt via de van toepassing zijnde ShopEast-services. Elk beleid is ook van toepassing op je bezoek aan en gebruik van ShopEast-services. We behouden ons het recht voor om elk beleid van ShopEast-services en deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Als een van deze voorwaarden niet geldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar blijkt te zijn, dat wordt deze voorwaarde beschouwd als scheidbaar en zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige voorwaarden.

ONS ADRES

ShopEast Services

Postbus 276

Hengelo (ov)

KvK.:
Btw-nummer:

Kennisgeving van en procedure voor claims van copyrightschending.

Als je denkt dat er inbreuk is gemaakt op je rechten, kun je het Kennisgevingsformulier invullen en verzenden. We sturen snel een antwoord naar de eigenaren van de desbetreffende rechten en hun vertegenwoordigers die het Kennisgevingsformulier hebben ingevuld en verzonden om kwesties van vermeende schending te melden.

Na ontvangst van een Kennisgevingsformulier kunnen we bepaalde acties ondernemen, zoals het verwijderen van informatie of een item; hiertoe kan worden overgegaan zonder erkenning van aansprakelijkheid en zonder vooroordeel met betrekking tot enige rechten, rechtsmiddelen of verdediging, die nadrukkelijk zijn voorbehouden. Verder verleen je ShopEast, door het verzenden van het Kennisgevingsformulier, het recht om de content ervan te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken en weer te geven over de hele wereld, in alle media. Hieronder valt ook het doorsturen van het Kennisgevingsformulier naar de partijen die betrokken zijn bij het aanbieden van de vermeende schendende content. Je vrijwaart ShopEast van alle claims van derde partijen tegen ShopEast die voortkomen uit of verband houden met het indienen van een Kennisgevingsformulier.

Belangrijke waarschuwing: het geven van onjuiste, misleidende of onnauwkeurige informatie aan ShopEast via het Kennisgevingsformulier kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Neem contact op met een juridisch adviseur als je nog vragen hebt.

 

Cart
Your cart is currently empty.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten